Regulamin

dostawa

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DB Schenker. Koszt dostawy jest zależny od wielkości zamówienia. Opłata w cenie 13zł, dotyczy paczki do 30kg. Planowana wysyłka odbywa się do 12 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

bezpieczeństwo zakupów

Nad bezpiecznym przebiegiem realizacji Państwa zlecenia czuwa zespół kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników. Działając z dużym oddaniem i zaangażowaniem dbamy by Państwa przesyłka dotarła szybko i bez żadnego uszczerbku. Nasze produkty pakowane są w solidne i trwałe opakowania kartonowe oraz zabezpieczane specjalną folią ochroną.

Niniejszy Regulamin określa generalne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez Eko-Ceramika z siedzibą w Lubiczu, za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.eko-ceramika.com (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Eko-Ceramikę z siedzibą w Lubiczu usług nieodpłatnych za pomocą drogi elektronicznej.
 

 


§ 1 Definicje

 • 1. Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 • 2. Dostawa - to czynność faktyczna polegającą na dostarczaniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 

 • 3. Dostawca – to firma kurierska – spedycyjna, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie przeprowadzenia Dostawy. 

 • 4. Hasło - to ciąg znaków cyfrowych, literowych lub innych wskazanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, używanych celem zabezpieczenia dostępu do osobistego Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 

 • 5. Klient - to podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa oraz  Regulaminem mogą być wykonywane usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży. 

 • 6. Konsument – to osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

 • 7. Konto Klienta – to osobisty panel dla każdego Klienta, stworzony przez Sprzedawcę na jego rzecz, po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy o świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta. 

 • 8. Login - to ustalone przez Klienta, jego indywidualne oznaczenie, na które składa się  ciąg znaków cyfrowych, literowych  lub innych, wymagane razem z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login to odpowiedni adres poczty elektronicznej Klienta. 

 • 9. Punkt Odbioru Osobistego - to miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, lista których zamieszczona jest na Stronie Internetowej Sklepu. 

 • 10. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność zawodową lub gospodarczą i dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. 

 • 11. Regulamin - to niniejszy regulamin. 

 • 12. Rejestracja - to czynność faktyczna dokonana w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, wymagana aby Klient mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. 

 • 13. Sprzedawca - oznacza Eko-ceramikę z siedzibą w Lubiczu (87-162), Jedwabno 20, NIP: 879-114-97-99 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia w Toruniu, nr REGON: 870036205, e-mail: sklep.eko-ceramika.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

 • 14. Strona Internetowa Sklepu - to strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające pod domeną sklep.eko-ceramika.com

 • 15. Towar - to produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży. 

 • 16. Trwały nośnik - to materiał lub narzędzie, które umożliwia Sprzedawcy lub Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób zapewniający dostęp do informacji przez czas odpowiedni do celów, jakim służą te informacje i które umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

 • 17. Umowa sprzedaży - to umowa sprzedaży zawarta na odległość, między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 • 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym także autorskie, własności intelektualnej do domeny, Strony Internetowe oraz do formularzy, wzorców, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej celem prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do osób trzecich) należą do Sprzedawcy i korzystanie z nich może mieć miejsce wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem a także za zgodą Sprzedawcy, która musi być wyrażona na piśmie. 

 • 2. Sprzedawca dokłada starań, by używanie Sklepu Internetowego możliwe było dla Internautów za pomocą popularnych systemów operacyjnych,  przeglądarek internetowych, , typów urządzeń oraz połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji minimum Safari 5, Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34 lub Opera 26 bądź nowszych, z uruchomioną obsługą języka Javascript, wyrażającą zgodę na  pliki typu „cookies” a także łącze internetowe o przepustowości minimum 256 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768 pikseli. 

 • 3. Sprzedawca używa mechanizmu plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym końcowego urządzenia Klienta. Używanie plików "cookies" ma jako cel poprawne działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Ten mechanizm nie niszczy w żaden sposób urządzenia końcowego Klienta i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Klient jeśli zechce,  może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej własnego urządzenia końcowego. Sprzedawca jednak podkreśla, że wyłączenie mechanizmu „cookies” może spowodować utrudnienia bądź uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 

 • 4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz aby korzystać z usług dostępnych na Stronach Internetowych, wymagane  jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 

 • 5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym a także  korzystanie przez Klienta, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób stojący w sprzeczności z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

 • 6. Sprzedawca zastrzega, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z niebezpieczeństwem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby do tego nieuprawnione, dlatego też Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują powyższe zagrożenia. Szczególnie powinni stosować programy antywirusowe oraz zabezpieczające tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie Hasła.


§ 3 Rejestracja

 • 1. Celem założenia Konta Klienta, Klient musi dokonać nieodpłatnej Rejestracji. 

 • 2. Rejestracja nie jest obligatoryjna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

 • 3. Celem Rejestracji, Klient obowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu i wysłać uzupełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez dokonanie wyboru odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient wybiera indywidualne Hasło. 

 • 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient może zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

 • 5. Podczas Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych w celach marketingowych za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o wiadomych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności akceptację otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. 

 • 6. Zgoda klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie jest warunkiem możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Wyrażenie zgody może być cofnięte w każdej chwili, poprzez złożenie Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Na przykład oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 • 7. Po wysłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z chwilą tą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, Klient zaś uzyskuje dostęp do Konta Klienta i możliwość dokonywania zmian podanych w czasie Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.


§ 4 Zamówienia

 • 1. Informacje podane na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 

 • 2. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 • 3. Klient składa zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez kompletowanie zamówienia wybierając interesujący go Towar. Dodanie Towaru do zamówienia ma miejsce przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" na stronie prezentującej konkretny Towar. Klient po skompletowaniu zamówienia i wyborze w „KOSZYKU” formy płatności oraz sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „ZŁÓZ ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wskazany Towar i Dostawę, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach które jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 

 • 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 

 • 5. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 

 • 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

 • 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki Umowy, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta bądź pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

 
§ 5 Płatności
 

 • 1. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji o kosztach Dostawy i wszelkich innych kosztach, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 

 • 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione Towary: 

  • a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia w tym przypadku rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast wysyłka zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); 

  • b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Punkcie Odbioru Osobistego (realizacja zamówienia w tym przypadku zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Punkcie Odbioru Osobistego); 

  • c) płatność dotpay

 • 3. Klient jest informowany każdorazowo przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówienie w wysokości która wynika z zawartej Umowy sprzedaży. 

 • 4. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym jest mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera także informację, że po bezskutecznym upływie nowego terminu na dokonanie płatności,  Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Sprzedawca prześle Klientowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 6 Dostawa

 • 1. Sprzedawca realizuje Dostawę nie tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 • 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

 • 3. Sprzedawca publikuje na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i dokonania Dostawy.

 • 4. Termin realizacji zamówienia i Dostawy zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta w przypadku wyboru przez opcji przedpłaty. 

 • 5. Termin realizacji zamówienia i Dostawy zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. 

 • 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres który został wskazany w formularzu zamówienia. 

 • 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (w przypadku jeśli nie została wybrana możliwość osobistego odbioru Towaru) przekazana zostaje na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 

 • 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia niegodności lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. Najlepiej jeśli rozpakują Państwo przesyłkę w obecności Pracownika Dostawcy i sprawdzą czy Towar nie jest uszkodzony. Jeśli pracownik Dostawcy nie może zaczekać proszę poprosić go o nr tel. i poinformować, że jeśli Towar będzie uszkodzony będzie musiał przyjechać ponownie celem spisania protokołu.

 • 9. Klient posiada możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie Odbioru Osobistego w Dni Robocze, w godzinach pracy wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

 • 10. W przypadku gdy Klient nie będzie obecny pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W razie zwrotnego odesłania zamówionego Towaru przez Dostawcę do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną, ustalając z Klientem termin i koszt ponownej Dostawy.


§ 7 Rękojmia

 • 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad prawnych i fizycznych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę prawną (rękojmia) lub fizyczną. 

 • 2. W wypadku gdy Towar ma wadę Klient ma możliwość: 

  • a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wadę usunie albo bez nadmiernych niedogodności dla Klienta i niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

   • a.i. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony bądź naprawiany przez Sprzedawcę albo też Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wad lub wymiany Towaru na wolny od wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniana jest wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie inny sposób zaspokojenia narażałby Klienta.

  • b) żądać usunięcia wady albo wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w czasie rozsądnym bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

   • a.ii. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta nie jest możliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. 

 • 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 

 • 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna stwierdzona zostanie przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz ten termin nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient żądał usunięcia wady  lub wymiany Towaru na wolny od wad, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady lub wymiany Towaru.


§ 8 Reklamacje

 • 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży lub z Towarem, Klient może kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. 

 • 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient obowiązany jest przesłać dokumentację fotograficzną uszkodzeń oraz spisany z Pracownikiem Dostawcy protokół szkody. 

 • 3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży lub reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta. 

 • 4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji.


§ 9 Gwarancja

 • 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez dystrybutora lub producenta Towaru.

 • 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo zamieszczana na Stronie Internetowej Sklepu.


§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 • 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. 

 • 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. 

  • a.iii. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. To oświadczenie można złożyć na formularzu, wzór którego został zamieszczony przez Sprzedawcę pod adresem: Formularz odstąpienia. W celu zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. 

  • a.iv. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pomocą formularza udostępnionego pod adresem: Elektroniczny formularz odstąpienia. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza. 

 • 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 

 • 4. W przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim jego oferta została przyjęta przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać. 

 • 5. Sprzedawca ma zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, do zwrócenia mu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym również koszt Dostawy. Sprzedawca ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotnego  Towaru. 

 • 6. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży. Aby zachować termin wystarczy odesłać Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 

 • 7. W razie odstąpienia Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. 

 • 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób przekraczający sposób konieczny do stwierdzenia cech, charakteru oraz funkcjonowania Towaru. 

 • 9. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.


§ 11 Usługi nieodpłatne

 • 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi: 

 •  

  • a) Prowadzenie Konta Klienta; 

  • b) Zapytanie o wycenę transportu. 

 

 • 2. Usługi które są wskazane w §11 ust. 1 są świadczone 24 godziny na dobę,  7 dni w tygodniu.

 • 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany czasu, form, rodzaju oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych powyżej usług, o czym informuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

 • Koncie Klienta. 

 • 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, jest dostępna po przeprowadzeniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego modyfikacje danych, które Klienta podał podczas Rejestracji, jak również śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. 

 • 5. Klient, po dokonaniu Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. 

 • 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w razie działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, a także, również gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych i  do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu bądź inne działania hackerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta oraz usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez czas niezbędny do rozwiązania sprawy stanowiącej podstawę zablokowania. Sprzedawca zawiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych i Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 • 1. W razie gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, że treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, know how, dobre obyczaje, dobra osobiste, uczucia, przekonania, moralność, , zasady uczciwej konkurencji,, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może zawiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. 

 • 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, niezwłocznie podejmuje działania celem usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


§ 13 Ochrona danych osobowych

 • 1. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania jednorazowego zamówienia, a także w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. 

 • 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów celem realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów które są określone w Regulaminie. Dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. 

 • 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

 • 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie wymienionych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta a także uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta. 

 • 5. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe Sprzedawcy, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 

 • 6. Sprzedawca umożliwia usunięcie danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował należności wobec Sprzedawcy bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne w celu wyjaśnienia tych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

 • 7. Sprzedawca chroni przekazane dane osobowe i dokłada wszelkich starań celem zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 

 • 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.  

 

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 • 1. W każdym czasie i bez podania przyczyn, zarówno Sprzedawca jak i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 

 • 2. Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie na adres Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. 

 • 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta odpowiedniego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 15 Postanowienia końcowe

 • 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ale w przypadku umów zawieranych z Klientami, którzy są Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta który jest Przedsiębiorcą. 

 • 2. Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Sklepu. 

 • 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą starały się rozwiązać sprawę polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 • 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych udostępniane i przekazywane są przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 

 • 5. Sprzedawca niniejszym zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od publikacji na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, która zawierać będzie odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę. Skutkuje to rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.